CANAL ÈTIC SHARMA CLIMBING

EINA PER FACILITAR LA CREACIÓ DE DENÚNCIES DE CONDUCTES IRREGULARS O INAPROPIADES DE L'EMPRESA

Més informació del Canal:

Aquest sistema d’informació interna (canal de queixes) s’ha implantat a Sharma Climbing SL, amb la finalitat de constituir un mecanisme eficaç orientat a detectar possibles irregularitats que puguin posar en risc la reputació i la imatge de l’organització, així com a promoure una cultura ètica, integral i Model de negoci transparent que regeix l’actuació dels professionals de l’organització, fomentant una cultura preventiva dels actes il·legals i compromesos amb el compliment de les lleis i normatives. Als efectes esmentats, a través del Sistema d’Informació qualsevol persona amb qui l’entitat tingui una relació pot comunicar l’existència de pràctiques irregulars i corrupció, permetent fer les investigacions pertinents que permetin posar fi a aquests comportaments reprovables.

En correlació al que s’ha exposat anteriorment, aquest canal està destinat a la comunicació de denúncies relatives a conductes irregulars o inapropiades com ara: l’assetjament sexual o laboral, conductes discriminatòries, condicions laborals, conflictes d’interès, blanqueig de capitals, frau, tractes de favor, incompliments legals o contractuals, etc. Per això, seran objecte de desestimació aquelles denúncies que no suposin cap il·lícit penal o ètic, aquelles que no es trobin degudament fonamentades o fonamentades, les realitzades de mala fe o que es trobin en tràmit o procediment judicial. De manera específica, s’anuncia que el Canal NO està destinat als supòsits següents:

  1. Queixes o reclamacions de clients o proveïdors. Aquestes situacions han de ser tractades a través dels canals habituals datenció al client o proveïdor.
  2. Conflictes entre empleats. Les disputes entre empleats han de ser resoltes mitjançant els procediments interns de l’empresa, com ara els mecanismes de mediació o arbitratge.
  3. Assumptes personals no relacionats amb lempresa. Els assumptes personals del personal que no estiguin relacionats amb lempresa no han de ser tractats a través del canal de denúncies.
  4. Situacions que no impliquin incompliment de normatives, codis ètics o polítiques. El canal de denúncies ha de ser utilitzat exclusivament per reportar conductes contràries a la llei o polítiques internes de l’empresa.

Per a més informació, podeu consultar els «Documents de referència» inserits a l’eina. Podeu accedir-hi fent clic aquí.

Accés i ús del canal:

El canal de denúncies ha de ser utilitzat exclusivament per reportar conductes contràries a la llei o polítiques internes de l’empresa.

Podeu accedir fent clic al següent enllaç o escanejant el codi QR: